ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...

เกี่ยวกับศูนย์อิสลามศึกษา

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา

การจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา (Centre of Islamic Studies) ถือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไปสู่การเพิ่มพูนความสามารถของมหาวิทยาลัย และสมรรถนะของนักวิชาการของมหาวิทยาลัย ในแง่ของการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นใหม่ (New field of specialization) และกระแสธารทางวิชาการใหม่ (New academic stream) ในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอิสลามในเชิงสหวิทยาการ (Inter-disciplined) ที่มุ่งเน้นพรมแดนความรู้ที่สอดคล้องกับกระแสการเคลื่อนไหวทางวิชาการในระดับสากล

 • เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ทางวิชาการ (Academic Identity) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอิสลามและวิถีชีวิตมุสลิม
 • สรรค์สร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการอิสลามศึกษา (Islamic Studies) ที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องกับการพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การสร้างระบบการเงินและการธนาคารตามหลักการอิสลาม
 • แสวงหาแนวทางในการประยุกต์แนวความคิดอิสลามกับการบริหารและการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 • การพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการประสานสัมพันธ์ด้าน สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับโลกมุสลิม

วัตถุประสงค์ของศูนย์อิสลามศึกษา

 • เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอิสลามและโลกมุสลิม ที่เน้นการ บูรณาการเชิงสหวิทยาการ
 • สรรค์สร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการอิสลามศึกษา (Islamic Studies) ที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การสร้างระบบการเงินและการธนาคารตามหลักการอิสลาม
 • เพื่อพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาการบริการวิชาการ ด้านอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลกมุสลิม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและโลกมุสลิม
 • เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศด้านต่างๆเกี่ยวกับอิสลามและโลกมุสลิม โดยเน้นทุกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศาสตร์ด้านอิสลามศึกษา วิถีชีวิตมุสลิม วิวัฒนาการและการพัฒนาในด้านอารยธรรมอิสลาม และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทิศทางในการพัฒนาของประเทศต่างๆในโลกมุสลิม

ขอบเขตของงานศูนย์อิสลามศึกษา

ด้านการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในเชิงประยุกต์ (Curriculum Development on Applied Islamic Sciences and Arts) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเชิงสหวิทยาการ ที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate degrees and diplomas) โดยมีองค์ประกอบของวิชาที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ดำเนินการอยู่ สำหรับสาขาวิชาหรือรายวิชาที่สนใจได้แก่

 • เศรษฐศาสตร์อิสลาม
 • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อิสลาม
 • อิสลามกับการบริหารและการจัดการ
 • ระบบและสถาบันการเงินและการธนาคารอิสลาม
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม
 • การพัฒนาการศึกษาในอิสลา
 • วิวัฒนาการของอารยธรรมอิสลามร่วมสมัย
 • อิสลามกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • บทบาทของภาคีองค์การอิสลามในเวทีนานาชาติ
 • นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอิสลาม
 • อิสลามกับระบบการค้าทั่วไปและการค้าระหว่างประเทศ

ด้านการส่งเสริมงานวิจัย มุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านอิสลามและวิถีชีวิตกับวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างอารยธรรมและวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิจัยที่มุ่งพัฒนาวิชาการอิสลามศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนมุสลิม

ด้านการบริการวิชาการ เน้นไปที่งานด้านการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ (Academic Consultancy) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การฝึกอบรมหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในงานด้านการบริหารเพื่อการพัฒนา การบริหารและการจัดการด้วยการใช้แนวความคิดอิสลาม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน การสร้างภาคีความร่วมมือในเชิงเครือข่ายการพัฒนาโดยทั่วไป หรือการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่นกรณีการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักในระยะต้นจะเน้นไปที่ องค์การภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจต่างๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการดำเนินงานหรือกิจกรรมมเกี่ยนวกับอิสลามและสังคมมุสลิม สถาบันการเงินแบบอิสลาม ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์อิสลามและสถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆ เช่น การประกันภัย พันธบัตร ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรอิสลาม ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการมัสยิด องค์การภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับโลกมุสลิม องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งหน่วยงานขององค์การต่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวข้อกับสังคมมุสลิมในประเทศไทย

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิชาการ เน้นการสถาปนาความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับองค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ด้านการส่งเสริมการประชุมทางวิชาการด้านอิสลามศึกษาและโลกมุสลิม ทั้งนี้เพื่อประมวลความรู้ สานโยงความคิด และสังเคราะห์แนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการจัดการความรู้ (Knowledge management) ต่อไป

ด้านการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเชิญนักวิชาการ นักปฏิบัติการ นักพัฒนาที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มาเป็นผู้เสนอความคิดทางวิชาการและหรือการประมวลประสบการณ์ในเรื่องที่ถือเป็นกระแสและแนวโน้มเกี่ยวกับอิสลามและโลกมุสลิม

ด้านการจัดประชุม "สานสนทนาระหว่างศาสนิกชน(Interfaith Dialogue)" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน การประชุมสานสนทนาจะเชิญผู้แทนขององค์กรศาสนาต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้และสานพลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรรมวิธีและกลไก ในการดำเนินกิจกรรมของการสานสนทนา วิธีการประสานพลังทางความคิด การเจรจาต่อรอง เพื่อการแสวงหาข้อยุติที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกัน ด้วยความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสันติสุข

ด้านศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการพัฒนาในรูปของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในลักษณะที่เป็นห้องสมุดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ (Modern life and living library) เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้เพลิดเพลินกับการแสวงหาความรู้ เป็นสถานที่สำหรับใช้เวลาว่างที่ได้ประโยชน์ทั้งความรู้และความบันเทิง โดยจะรวบรวมหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารอีเล็กโทรนิกส์ สิ่งประดิษฐ์ วัสดุสิ่งของในแต่ละยุค และงานเชิงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และสุนทรียศิลป์รูปแบบอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้เข้ามาใช้งาน เข้าถึงข้อมูลและเข้าใจสาระอิสลามศึกษา ประวัติศาสตร์อิสลาม วิถีชีวิตมุสลิม อารยธรรมอิสลาม การเปลี่ยนแปลงด้านต่างของมุสลิมไทย และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในวิถีมุสลิมโลก

ดูแผนดำเนินงานศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


web site นี้ไม่รองรับ IE6

ถ้าท่านใช้ IE6 web site จะแสดงผลไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่สามารถแสดงผลเลย

browser_firefox

คุณรู้หรือไม่ว่า Web browser ยังมีอยู่อีกมากมายที่ดีกว่า IE6 ที่ใช้กันอยู่ ไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาลูกเล่นใหม่ ความปลอดภัยที่ดีกว่า ทำงานได้เร็วกว่า ซึ่งยังมีอีกหลายทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสบาย ๆ และที่สำคัญ มันฟรี!

หรือท่านใดสนใจโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Web Browser) จากหลาย ๆ ค่ายที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี สามารถคลิกที่รูปโลโก้ของโปรแกรมแต่ละตัวได้

browser_ie browser_firefox browser_chrome browser_opera browser_safari
โหลด Internet Explorer
โหลด Mozilla FireFox
เว็บไซต์แนะนำ FireFox ของคนไทย คลิก
โหลด Google Chrome
แนะนำบราวเซอร์จาก Google.com คลิก
โหลด Opera
เว็บไซต์ชุมชน Opera ของไทย คลิก
โหลด Safari
×