ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
 • ศูนย์อิสลามศึกษา...
Untitled Document

ระบบการศึกษาในอินเดีย


การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

การศึกษาในโรงเรียนของอินเดียจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามระบบ 10+2 โดยในช่วง 10 ปีแรกเน้นความรู้ทั่วไป ส่วนในช่วง 2 ปีหลังเน้นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง

การศึกษาในระดับประถมศึกษา ใช้ เวลา 8 ปี โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 3 ปี (Standards I-III) ตอนกลาง 2 ปี (Standards IV-V) และตอนปลาย 3 ปี (Standards VI-VIII)

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลา 2-4 ปี ผู้ที่ศึกษาจนจบปีที่ 10 (Standard X) จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา แต่หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาต่อในโรงเรียนอีก 2 ปี (Standards XI-XII) ตามหลักสูตรและระบบการวัดผลของคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education - CBSE) หรือสภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียนอินเดีย (Council for the Indian School Certificate Examinations - CISCE) เพื่อนำผลการศึกษาไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ขั้นสูง

การศึกษาขั้นสูง

สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรมและแพทยศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยส่วนกลาง (central universities) ซึ่งได้รับการอุดหนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ (state universities) ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
 2. สถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย (deemed universities) ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเปิดสอนวิชาเฉพาะทา
 3. สถาบันที่มีความสำคัญระดับชาติหรือสถาบันที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยซึ่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือก่อตั้งโดยรัฐบาล รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology – IIT) ซึ่งปัจจุบันมี 15 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันการจัดการแห่งอินเดีย (Indian Institute of Management) ซึ่งปัจจุบันมี 6 แห่งทั่วประเทศ
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเปิด
 5. สถาบันวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิจัยด้านสังคมศาสตร์อินเดีย (Indian Council of Social Science Research) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย
 6. สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งรวมถึงสถาบันสอนภาษา สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนวิชาคอมพิวเตอร์

หน่วยงานด้านการศึกษาของอินเดีย

 • คณะกรรมาธิการเงินทุนมหาวิทยาลัย (University Grants Commission - UGC) ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบัน การศึกษาขั้นสูง
 • สมาคมมหาวิทยาลัยอินเดีย (Association of Indian Universities - AIU) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในอินเดีย และดูแลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นสูง ยกเว้นเรื่องงบประมาณ
 • สภาการศึกษาด้านเทคนิคอินเดีย (All India Council for Technical Education - AICTE) ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

ปีการศึกษา ส่วนใหญ่เริ่มในเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดในเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยมีช่วง ปิดภาคการศึกษาระหว่าง 15 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม ในแต่ละปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยมากใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี สถานศึกษาบางแห่งใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น เบงกาลี คุชราติ ปัญจาบี ทมิฬ และ อูรดู

ขั้นตอนการศึกษาหลังจาก สำเร็จระดับมัธยมศึกษา

สายวิชาชีพ

หลังจากที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนในชั้นปีที่ 10 (Standard X) ก็สามารถเลือกที่จะเข้าฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ ในสถาบันของรัฐและเอกชน หรือเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยโปลีเทคนิค ซึ่งมีกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ

สายวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 3 ปี สำหรับสาขาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจด้านกฎหมายสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 5 ปี หรือศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์หลังจากสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาอื่นแล้ว ต่ออีก 2-3 ปี

ระดับอนุปริญญาเอกและปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาในระดับอนุปริญญาเอก 1 - 1.5 ปี และในระดับปริญญาเอกอีก 2 ปี โดยต้องเขียนวิทยานิพนธ์และสอบสัมภาษณ์เพื่อจบหลักสูตร

ทุนการศึกษา

รัฐบาลอินเดียให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะเดินทาง มาศึกษาต่อในอินเดียเป็นประจำทุกปี โดยส่วนใหญ่เป็นทุนของสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations – ICCR) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครขอรับทุนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำ ประเทศไทย การสมัครเข้าศึกษาต่อในอินเดีย

ผู้ที่สนใจควรติดต่อสถานศึกษาโดยตรงเพื่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครเข้า ศึกษาต่อ เนื่องจาก สถาบันการศึกษาในอินเดียเปิดรับสมัครนักศึกษาไม่พร้อมกันและกำหนดคุณสมบัติ ของผู้สมัครแตกต่างกัน สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่บังคับให้ผู้สมัครต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) แต่อาจกำหนดผู้สมัครสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ

การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจจะศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่สถาบัน แพทย์ศาสตร์แห่งอินเดีย (All India Institute of Medical Sciences – AIIMS) จะต้องแจ้งความจำนงผ่านสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ทั้งนี้ สถาบันฯ จะรับนักศึกษาจากต่างชาติไม่เกิน 5 คนในแต่ละปี และนักศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ ไม่ได้มาตรฐานสากล โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aiims.edu

ผู้ที่สนใจจะศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยี แห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology – IIT) จะต้องสอบแข่งขัน Joint Entrance Examination (JEE) ร่วมกับนักเรียนชาวอินเดียและชาวต่างชาติอื่นๆ โดยการสอบจะมีในช่วงกลางเดือนเมษายนทุกปี โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iitg.ernet.in/jee

ส่วนผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ควรติดต่อสถาบันฯ โดยตรง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจลงตรา

นักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางเข้าประเทศ อินเดียโดยการตรวจลงตราประเภทนักเรียนที่มีอายุการตรวจลงตราเกิน 180 วัน จะต้องรายงานตัวที่สำนักงานทะเบียนคนต่างชาติประจำภูมิภาค (Foreigners' Regional Registration Office – FRRO) ภายใน 14 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศอินเดีย

นักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางเข้าประเทศอินเดียโดยการตรวจลงตราประเภทนัก เรียนแบบชั่วคราว (Provisional Student Visa) ซึ่งมีอายุ 6 เดือน จะต้องยื่นขอเปลี่ยนสถานะการตรวจลงตราเป็นประเภทนักเรียน (Visa Student) ที่สำนักงานทะเบียนคนต่างชาติประจำภูมิภาค Foreigners' Regional Registration Office – FRRO) ในโอกาสแรกหลังจากที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา

นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการต่ออายุการตรวจลงตรา ย้ายสถานศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องดำเนินการผ่านสถานศึกษาและขอรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการตรวจลงตรา จากสำนักงานทะเบียนคนต่างชาติประจำภูมิภาค (Foreigners' Regional Registration Office – FRRO) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบการตรวจลงตราของ อินเดีย และค้นหาที่อยู่ของสำนักงานทะเบียนคนต่างชาติประจำภูมิภาคในพื้นที่ของท่าน ได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลอินเดียที่ www.immigrationindia.nic.in

การรับรองสถาบันการ ศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะรับรองสถาบันการศึกษาในอินเดียที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินเดีย โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพและรับรองการจัดการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาของอินเดีย คือ สภาวัดผลและรับรองแห่งชาติ (National Assessment and Accreditation Council – NACC) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการเงินทุนมหาวิทยาลัย (University Grants Commission - UGC)

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินเดียได้ที่ http://naacindia.org

บริการด้านการศึกษาของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

การดูแลและจัดการด้านการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาต่อ

เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาต่อเดินทางมาถึงประเทศอินเดีย ขอให้ส่งแบบรายงานตัวให้สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงในโอกาสแรก และเมื่อต้องการดำเนินการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องผ่านฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่ควรดำเนินการผ่านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องในกรณีต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th

ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาต่อแจ้งที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ที่เป็นปัจจุบัน ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเพื่อความสะดวกในการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและข้อมูลข่าวสารต่างๆ

การรับรองวุฒิและเอกสารทางการศึกษา

ท่านสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองสำเนาเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยส่วนราชการไทย และคำแปลเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาไทย โดยคิดค่าธรรมเนียมในการรับรอง 700 รูปีต่อฉบับ

หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับบริการแปลเอกสาร

เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้นักเรียนและนักศึกษาไทย เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในอินเดีย ได้แก่ 1) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของไทยว่าเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับใดของ อินเดีย และ 2) หนังสือแสดงความไม่ขัดข้องที่บุคคลสัญชาติไทยจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาอินเดีย (No Objection Certificate)

การให้ข้อมูล และคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในอินเดียให้แก่นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป

ข้อแนะนำ

ผู้ที่มาติดต่อฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรนำเอกสารเหล่านี้ติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

 1. เอกสารสัญชาติ ได้แก่ หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือ เดินทางและหน้าที่ได้รับการตรวจลงตราจากฝ่ายอินเดีย
 2. เอกสารการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการเรียน หนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อ จากสถานศึกษาในอินเดีย พร้อมสำเนา
 3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ควรติดต่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาล่วงหน้า ก่อนเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะผู้ที่มิได้พำนักอยู่ในกรุงนิวเดลีหรือละแวกใกล้เคียง

การเทียบวุฒิการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการออกหนังสือรับรองการศึกษาการเทียบวุฒิการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการออกหนังสือรับรองการศึกษา

วุฒิระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

ติดต่อกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ http://bet.obec.go.th/

วุฒิระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานด้านการศึกษาของอินเดีย

Central Board of Secondary Education (CBSE)
PS-1-2 Institutional Area
I.P. Extension Patparganj
Delhi 110 092
Tel: (91-11) 2223-9177-80
Fax: (91-11) 2224-8990
Email: rodelhi.cbse@nic.in
Website: cbse.nic.in

Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE)
3rd Floor, Pragati House
47-48, Nehru Place,
New Delhi 110 019
Tel: (91-11) 2628-5170 2641-3820 2641-1706 2647-6547
Fax: (91-11) 2623-4575 2621-2051
Email: cisce@nda.vsnl.net.in
Website: www.cisce.org

 

University Grant Commission (UGC)
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110 002
Tel: (91-11) 2323-2701 2323-6735 2323-9437 2323-5733 2323-7721 2323-2317
Fax: (91-11) 2323-1797 2323-2783 2323-9659 2323-1814
E-mail: webmaster@ugc.ac.in
Website: http://www.ugc.ac.in

Association of Indian Universities (AIU)
16 Kotla Marg
New Delhi 110 002
Tel: (91-11) 2323-0059 2323-2305 2323-2429 2323-2435 2323-3390
Fax: (91-11) 2323-2131
Email: aiu@bol.net.in, info@aiuweb.org, aiu@del2.vsnl.net.in
Website: www.aiuweb.org

 

All India Council for Technical Education (AICTE)
7th Floor, Chanderlok Building,
Janpath
2 New Delhi 110 001
Tel: (91-11) 2372-4151-57
Fax: (91-11) 2372-4183
Email: chairman@aicte.ernet.in
Website: www.aicte.ernet.in

Indian Council for Cultural Relations (ICCR)
Azad Bhavan, Indraprastha Estate
New Delhi 110 002
Tel: (91-11) 2337-9309 2337-9310 2337-9314
Fax: (91-11) 2337-8639 23378830
Email: dgiccr@iccrindia.org
Website: www.iccrindia.org

 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
46 ซ. ประสานมิตร ถ. สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: (66-2) 258-300-5
โทรสาร: (66-2) 258-4627 262-1740
อีเมล์: indiaemb@mozart.inet.co.th


ข้อมูล: กระทรวงต่างประเทศ


web site นี้ไม่รองรับ IE6

ถ้าท่านใช้ IE6 web site จะแสดงผลไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่สามารถแสดงผลเลย

browser_firefox

คุณรู้หรือไม่ว่า Web browser ยังมีอยู่อีกมากมายที่ดีกว่า IE6 ที่ใช้กันอยู่ ไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาลูกเล่นใหม่ ความปลอดภัยที่ดีกว่า ทำงานได้เร็วกว่า ซึ่งยังมีอีกหลายทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสบาย ๆ และที่สำคัญ มันฟรี!

หรือท่านใดสนใจโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Web Browser) จากหลาย ๆ ค่ายที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี สามารถคลิกที่รูปโลโก้ของโปรแกรมแต่ละตัวได้

browser_ie browser_firefox browser_chrome browser_opera browser_safari
โหลด Internet Explorer
โหลด Mozilla FireFox
เว็บไซต์แนะนำ FireFox ของคนไทย คลิก
โหลด Google Chrome
แนะนำบราวเซอร์จาก Google.com คลิก
โหลด Opera
เว็บไซต์ชุมชน Opera ของไทย คลิก
โหลด Safari
×